خط کشی و حریم خودرو

خط کشی پارکینگ

 یکی از اقداماتی است که موجب مشخص شدن محل دقیق پارک خودرو ها می ‌شود.و از مشکلاتی مانند مزاحم شدن خودرو های دیگر و یا قرار گرفتن خودرو ها به شکل نامنظم.و به هم ریخته جلوگیری می ‌کند. از مهم ترین ویژگی های خط کشی درست و اصولی رعایت حریم خودرو ها است. خط کشی درست و اصولی ملزم به داشتن نیرو های مجرب و متخصص در این زمینه است.