آینه محدب ترافیکی

 

در مکان هایی مانند جاده، پارکینگ ها و هر مسیر پرپیچ و خمی که امکان مشاهده ی تمام زوایا وجود ندارد، از

.آینه های محدب استفاده می شود