سرعت گیر

امروزه با در نظر گرفتن سرعت رشد صنعت و رشد چشمگیر شهرها، خطرها و آسیب‌های مرتبط با آن نیز افزایش می‌یابد. دراین‌بین سرعت غیرمجاز برخی رانندگان، استفاده از تجهیزات ترافیکی کنترل سرعت را می‌طلبد. کنترل سرعت وسایل نقلیه با سرعت گیر مؤثرترین روش برای بهبود ایمنی خیابان‌های مسکونی، جاده و یا پارکینگ است. دید خوب سرعت‌گیر ها و تابلوها بهترین راه برای برقراری ارتباط با رانندگان برای حفظ سرعت آن‌ها به حداقل است.